Laatste nieuws

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2023. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

De vorige nieuwsbrief dateert van eind januari, langer dan de voorgenomen frequentie van een nieuwsbrief eens per 2 maanden. Het bestuur was flink bezig de implementatie van de Participatie- en Vertegenwoordigersovereenkomst (PVO) handen en voeten te geven, dit naast andere werkzaamheden. Hoewel er nog weinig concreet resultaat is om een nieuwsbrief zinvol te vullen, toch maar even de stand van zaken.

 

Fledderbosch

Het grondwerk is vanaf begin maart in volop bezig. Watergangen werden gegraven, sommige sloten gedempt en ‘kades’ rondom het terrein aangelegd. De brede watergangen rondom het park maken hekken overbodig. De planning is om in juni te starten met de bouw van het park: onderconstructie voor de panelen, omvormers, bekabeling, e.d.. Er komen zo’n 187.000 panelen van ca. 550 Wp. De geproduceerde energie is voldoende voor zo’n 33.000 huishoudens.
Tijdens de bouw rijden er ongeveer 10 vrachtwagens per dag naar het park over de Grasdijkweg. Totaal gaat het om 1000 vrachtwagens met materialen.
Begin februari 2024 moet het park gaan produceren.
Zo’n 30 hectare van het park wordt niet belegd met panelen. Bij de groene inrichting hiervan wordt gestreefd naar een toename van de biodiversiteit. Goed gekozen struweel, beplanting en een kruidenrijk grasmengsel moeten hiervoor zorgen. Er komt een vogelkijkhut zaan de zuidzijde van de groene zone.
Bij de start van de productie ontvangt de ECTB een bedrag als ontwikkelvergoeding, daarna elk jaar een vastgesteld bedrag. Een duurzaamheidsfonds moet ingericht worden om de middelen een duurzame bestemming te geven. Dit gebeurt in samenspraak met de verenigingen van Dorpsbelangen en de energiecoöperaties uit de voormalige gemeente Ten Boer.

 

Obligaties

Zoals afgesproken heeft het bestuur in de afgelopen maanden een uitgebreide verkenning gedaan naar de belangstelling om obligaties te kopen voor medefinanciering van Fledderbosch. Hiervoor moest minimaal €100.000 ‘opgehaald’ worden. Dat bedrag is niet gehaald, waarmee de uitgifte van obligaties van de baan is.

 

Tweede zonnedak

Inmiddels is de ECTB in gesprek met 2 agrariërs, die in principe een dak ter beschikking willen stellen voor panelen van de ECTB. De eerste stap die nu gemaakt wordt is na te gaan of Enexis mogelijkheden wil bieden een aansluiting op het stroomnetwerk te geven. Als dat lukt wordt een businessplaatje gemaakt en kunnen deelnemers worden geworven. We hopen daar in de komende tijd stappen in te kunnen maken.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

Op 9 mei wordt een ALV gehouden in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. De financiële situatie van 2022 en 2023 staat op de agenda. Ook komen voorstellen omtrent Fledderbosch aan de orde, waaronder de inrichting van een duurzaamheidsfond.

Het bestuur roept op tot versterking van de bestuurlijke component. Dit betreft de algehele situatie, maar in het bijzonder alles wat met betrekking tot Fledderbosch moet gebeuren voor de korte en lange termijn. Hiervoor is deskundigheid en tijd nodig. Het bestuur stelt voor hier de nodige middelen voor vrij te maken. Heb je misschien belangstelling? Neem dan contact op met een bestuurslid via info@ectb.nl.