Laatste nieuws

Dit is de tiende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2021. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

 

Fledderbosch

Het proces is zich aan het versnellen omdat Enexis/TeneT heeft toegezegd dat de aansluiting van park op het openbare net op tijd gerealiseerd zal worden.

De finale beslissing over of en hoe de ECTB in het bedrijf gaat deelnemen zal de komende maanden aan de ledenvergadering worden voorgelegd, al dan niet met een positief advies van het bestuur.

Het bestuur is in overleg met Ecorus, het Waterschap en Bronnen VanOns (BVO), het ontwikkelbedrijf van de lokale energie coöperaties in het Noorden. Wij hebben vanaf het begin gesteld dat we gaan voor 50% eigenaarschap van het park, indien mogelijk en wetende dat er dan ook voor 50% geïnvesteerd moet worden. De cruciale vraag is of we dat kunnen en willen, want het gaat om heel veel geld, risico en inzet van menskracht. Meerdere scenario’s worden in de komende tijd verkend. De inzet van het bestuur is dat de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer financieel baat moeten hebben van de opbrengst van het park. Daarnaast zijn zeggenschap en invloed op de ontwikkeling en bedrijfsvoering van het park in de komende 20 jaar onderwerp van het overleg.

 

Bestuurlijke perikelen

Naast de aandacht die Fledderbosch vraagt willen we graag verder met een nieuw zonnedakproject. Daar is waarschijnlijk voldoende belangstelling voor. Zoals in de vorige nieuwsbrief en eerder gemeld ontbreekt het aan mankracht om alles wat we graag willen te realiseren. 

Onze energiecoach Sandra Dirks wil ook graag aan het werk, de eerste aanvragen zijn bij haar binnen. Maar eerst moeten we goede afspraken maken met Grunneger Power, die de inzet van energiecoaches in de gemeente Groningen regelt. Dat hopen we binnen afzienbare tijd te regelen.

Voor de nieuwe zonnedakprojecten zijn we erg geholpen met een projectleider. 

Er gebeurt veel en het bestuur wil het goed regelen, maar het ontbreekt aan voldoende tijd en menskracht om het ook allemaal op tijd te doen.

 

Energieprijzen

Nu de energieprijzen zo hard stijgen is energiebesparing een belangrijk onderwerp geworden.

De meest snelle en eenvoudigste manier om energie te besparen is door de thermostaat van de cv-ketel op 60°C te zetten. Urgenda heeft voor deze heel eenvoudige handeling instructie video’s gemaakt die u kunt bekijken op www.zetmop60.nl. 

Een voordeel van de hoge energieprijzen is dat de ECTB voor de door haar geleverde elektriciteit ook een goede prijs ontvangt.

 

Zonneparken gemeente Groningen

Onderstaande tekst hebben we naar de vicevoorzitter en leden van de gemeenteraad van Groningen gestuurd.

Als bestuur van de energiecoöperatie Ten Boer (ECTB) hebben wij kennis genomen van de bespreking van "de beleidskaders voor zonneparken in de gemeente Groningen" in uw raad op woensdag aanstaande (24-11-2021).

“Bijgaand treft u het standpunt aan van de ECTB  over het voorgenomen beleid van de gemeente Groningen. Dat is op 8 juni jl. vastgesteld door de ledenvergadering, na overleg met lokale energiecoöperaties in onze directe omgeving. In het kort komt het erop neer dat de ECTB alleen initiatief neemt voor zo’n park als het gedragen wordt door de Ten Boerster samenleving en na overleg met de andere coöperaties in het noorden van de stad.
In vergelijking met de eerste concepten is het een genuanceerder stuk geworden, maar wij blijven vinden dat in onze omgeving te veel grond aangemerkt wordt als zoekgebied (zie bladzijde 12 van de nota). Wij werken volop mee aan het realiseren van een 90 ha groot park tussen Garmerwolde en Ten Boer. Dat park gaat ongeveer 110 MW leveren; goed voor het elektriciteit gebruik van ruim 35.000 huishoudens per jaar! De reden dat wij daaraan meewerken is dat de ECTB de productie van maximaal 110MW meer dan genoeg vindt als bijdrage aan het algemeen belang vanuit de Noordoost kant van de stad. De achterliggende gedachte is dat deze oppervlakte en productie in ruime mate tegemoetkomen aan het beslag op grond en de energiebehoefte aan de Noordoost kant van de stad.

Wij verzoeken u dringend bij de bespreking aandacht te besteden aan onze bezwaren.”